Menu:
   Adresa:

Chřestová 22
664 91 Ivančice

(ukaž na mapě)

Historie Jednoty Orelské v Ivančicích
Základem tělovýchovného hnutí u nás byly snahy obrozenců o obnovení společenského života s důrazem na kvality duchovní i fyzické. Později pod vlivem Tyršovým byla zdůrazňována úloha tělesné zdatnosti pro svébytnost národní a byly zakládány Tělovýchovné obce sokolské, kde se členství časem stalo prestižním projevem vlasteneckého cítění. Postupem času, v rámci vlivu německých socialistických centrál razících ateistické třídní teorie, rostl odpor vůči vůdčímu postavení duchovních ve spolkovém životě, kteří bránili jitření nacionalistických nebo třídních vášní a pro rozvoj národa, jeho vzdělání i tělovýchovu trvali na prioritě duchovní úrovně a harmonie s okolím. Bohužel v narůstajícím společenském pnutí konce 19. století začalo docházet k radikalizaci postojů. Národnostní střety s protirakouskými náladami byly snadno manipulovatelné, takže místy docházelo až i přímo ke zneužívání tělovýchovných spolků k agresivním agitacím proti náboženství a církevním představitelům. Nejdříve se tyto evropské trendy objevily v Čechách, kde nakonec situace vyústila v zakládání samostatných homogenních tělovýchovných odborů, na vedení sokolské obce nezávislých.
Prvopočátky Orla jako organizace lze tak spatřovat v založení tělocvičného odboru při Jednotě katolických tovaryšů v Praze v r. 1896. Postupně se situace začala vyhrocovat i na Moravě, v letech 1902-9 i tam začaly vznikat samostatné katolické tělovýchovné odbory, které se přičleňovaly ke Křesťanskosociální odborové centrále dělnické. Do roku 1909 jich už bylo přes 150. Rozhodnutí ustavit vlastní organizaci padlo v r. 1908 na V. křesťanskosociálním sjezdu v Brně, kdy bylo tělocvičným odborům dáno řádné jednotné organizační zřízení. Oficiální vyhlášení založení nové organizace a přijetí jména Orel (po vzoru tělovýchovných organizací slovinských) se pak uskutečnilo na Manifestačním sjezdu katolíků v Olomouci 31.5.1909. Byl zvolen odlišný jednotný kroj a ve své době revolučně bylo rozhodnuto o možnosti začlenění žen a dívek.
Orel
První zemský slet Orla byl uspořádán už téhož roku 9.9.1909 ve Vyškově. V r. 1911 pak podle nových stanov byla zvolena první Ústřední rada orelská v čele s profesorem Janem Šrámkem. Pod jeho vedením se časem Orel rozrostl tak, že v r. 1933 bylo v ČSR evidováno 1215 jednot se 120 000 členů.
V Ivančicích dle pamětníků byly tělovýchovně činné skupiny tři. Kromě sokolů, kteří sdružovali zámožnější občany, to snad byl i zárodek Dělnické tělovýchovné jednoty a kolem r. 1909 ve Všeodborovém spolku Tomáš Procházka ustavil Křesťanskosociální odbor tělovýchovný, kde se sdružovali občané nemajetní. Ten se pak oficiálně na popud duchovního správce P. Antonína Straškráby transformoval v Jednotu orelskou, která byla založena za přítomnosti bratra Máši, starosty III. okrsku orelské župy Františka Sušila, na ustavující schůzi dne 9.6.1912.
Ivančice mají to štěstí, že díky péči rodiny Muchovy se dochovala jednatelská kniha a máme tak přesně doloženo založení jednoty. Pečlivé zápisy jednatele Františka Kabelky a jeho nástupců skýtají detailní obraz tehdejšího spolkového života.
Prvním náčelníkem byl ustanoven obuvník br. Oujezdský František. První veřejné cvičení s oficiální účastí ivančických orlů se konalo v Dobelicích už v srpnu 1912 a první nacvičené divadlo předvedli 10.11.1912. Hrál se komediální kus Zmatek nad zmatek a výtěžek představení byl věnován na zaplacení nářadí. Schůze se odbývaly u pana Žáka. Když ten je vypověděl, schůzovala rada Orla ve stodole u Weisů na Horních Hlinkách a nakonec pak v hostinci u Staňků. Náčelník velmi dbal na seriózní vystupování orlů a při nepřístojnostech neváhal sáhnout i ke kázeňským opatřením včetně vyloučení člena, který ostatním dělal hanbu.
Ze začátku se cvičilo na dvoře mateřské školky a tak první starostí po pořízení 30-ti krojů a nářadí bylo postavení orlovny. Za rok, při bohaté aktivitě členů, se na různých divadelních představeních a zábavách vybralo tolik, že s pomocí P. Straškráby mohlo být přistoupeno k výstavbě. Orlovna byla postavena na pozemku v Chřestové ulici, kde v první polovině 19. století měl P. Tomáš Procházka zahradu s chřestovnou, z jejichž výtěžků financoval svoji kulturní a společenskou vlasteneckou činnost. Stavební povolení bylo vydáno 2.7.1913. Slavnostně vysvěcena a uvedena do provozu byla oslavanským děkanem P. Janem Hrubešem 21.6.1914. Byla to první vlastní tělocvična orlů na Brněnsku.
Brzo však ale na jednotu dolehla těžká doba válečná. O tom svědčí nejen cenzurou přelepené části zápisů dokumentujících minimalizaci činnosti jednoty. Mnozí členové byli povoláni do armády a veřejná shromáždění byla omezena, takže aktivita se smrskla jen na pořádání povolených branných cvičení. Na divadla a zábavy nebylo pomyšlení, čímž vyvstaly problémy s umořováním dluhu za stavbu tělocvičny, který se vyšplhal na 8000 korun. V r. 1916 tedy tělocvična musela být dána k dispozici pro šití vojenských uniforem a činnost Orla byla prakticky zcela přerušena.
První poválečná řádná valná hromada se konala za přítomnosti starosty odboru Valentina Schoře 16. února 1919. Zůčastnilo se jí 80 členů. V nepřítomnosti předsedy a místopředsedy ji vedl jednatel br. František Oujezdský. Byla provedena volba nového výboru, přijati noví členové, na místě vydány legitimace a vybráno zápisné. Současně bylo domluveno převzetí a zprovoznění knihovny Spolku Tomáše Procházky, ustanoven knihovník a z iniciativy br. Kabelky dohodnuto započetí sbírky na pomník padlým ve válce. Již v dubnu orli uvedli s úspěchem veřejnou akademii a ze shromážděných finančních příspěvků neopoměli přispět i na pomoc brněnským orlům na stavbu tělocvičny a na opravu poničené sochy sv. Jana Nepomuckého na Oslavanské ulici. Začala tak plodná etapa ivančického Orla, který pilnou činností svých členů se postupně opět stal významným činitelem v kulturním, společenském i sportovním životě v Ivančicích. Přestože sami spláceli ještě dluh za stavbu tělocvičny, neváhali uspořádat už v r. 1919 divadlo a jeho výtěžek poslat na podporu obnovení spolku katolických studentů Moravan v Brně, stejně jako v dalších letech přispívali invalidům nebo jednotám třeba až ve Vídni.
Členové Orla měli obdivuhodný rozsah vlastní činnosti. Vzdělavatelé a náčelníci jednotlivých skupin si doplňovali kvalifikaci, vedli pravidelná cvičení i v okolních jednotách - nejčastěji na Hlíně, v Čučicích, Mohelně, Rapoticích, Trboušanech, Oslavanech a Dolních Kounicích. Skládali se na zájezdy na poutní místa nebo na zajištění účasti na sletech tak, aby se mohli zúčastnit i nemajetní. Orlovna byla půjčována ke cvičení Svazu invalidů a školám i ke schůzím Odborové organizace kožedělníků. Každoročně se zejména pro děti nemajetných členů pořádala mikulášská nadílka a strojil vánoční strom.
Vzdělávací funkci jednoty výmluvně ilustruje fakt, že po té, co Orel převzal do správy knihovnu Spolku Tomáše Procházky, orelský knihovník Alois Peprla mohl nabídnout veřejnosti 1200 knih a 300 časopisů a orli s orlicemi byli schopni ustavit smíšený pěvecký sbor pod vedením P. Karla Tiraye.
S pomocí P. Oldřicha Hilla se podařilo získat podporu místních podnikatelů, kteří zhotovovali v příznivých cenách potřebné vybavení i půjčovali nářadí a materiál pro pódia k veřejným cvičením a divadlům. Významně pomáhal p. Figer a zejména stavitel Josef Kočí, který vedl opravu orlovny v r. 1921. Od téhož roku se datuje významná spolupráce se zástupci Občanské záložny. Koncem r. 1923 měla ivančická orelská jednota 276 členů.
Orel
Ivančická orlovna po opravě v r. 1922
Již v zápisech z r. 1920 se ale dočteme, že členové Orla zdaleka neměli na růžích ustláno. Doslova je zmiňován teror v rámci poválečných náboženských třenic, kterému se museli členové bránit, i těžké podmínky v továrnách, ve kterých mimo jiné i z popudu P. Adolfa Tesaře se orlové aktivně zapojili do práce odborů. Na druhé straně je v jednatelské knize otevřeně zaznamenána i řada jednání ke zlepšení chování členů, jejich občasné laxnosti i řešení kritických výtek vůči výboru a ne zcela bratrské jednání jiných jednot. Po celou dobu I. republiky v zápisech ze schůzí rady dominuje snaha o úsporné hospodaření a postupné budování všeho vlastním přičiněním po haléřích a korunách s množstvím nezištné práce. Hlavním zdrojem příjmů bylo pořádání divadel a zábav pro ivančickou veřejnost. Z výtěžků byly v r. 1920 pořízeny nové kroje, v r. 1921-22 byla opravena a přistavena orlovna, pořízeny žíněnky a kladina, rozšiřoval se fond knihovny a orlové první začali akademie a přednášky s promítáním diapozitivů či „živých obrazů“. Nejprve si půjčovali vybavení kina a sál v Besedním domě (produkce dle koncese zajišťoval p. L. Feith). Během let pak si postavili a provozovali kino vlastní.
Ve funkci starosty po válce br. Cyrila Mastíka od 22.1.1922 vystřídala výrazná postava Osvalda Kaplera. V jednatelské funkci postupně působili br. Cyril Mastík, Jan Staněk, Otto Matějka, Jan Máša, Václav Vašulín.
Významnou podporou pro činnost jednoty byli od počátku ivančičtí kněží. P. Straškrába, který věnoval na stavbu orlovny celé své životní úspory, už byl zmíněn, stejně jako P. Tiray a P. Hill, kteří byli činnými členy Orla. Dalším příznivcem byl P. Mysliveček. Všichni čerpali z odkazu P. Procházky a Sušilovy družiny. P. Františka Sušila si jako patrona zvolila celá župa, k jejímuž III. odboru byla ivančická jednota přičleněna.
Po válce se spolu s P. Rudolfem Ševčíkem začal práci v jednotě věnovat i P. Adolf Tesař, který svým darem významně rozmnožil spolkovou knihovnu a vypomohl, kde bylo třeba i jako cvičitel. Od valné hromady 18.1.1920 byl zvolen řádným členem výboru Orla a od r. 1921 byl pak pokladníkem a vzdělavatelem jednoty. Tuto funkci plnil svědomitě. Často přicházel s různými náměty na program divadel i jejich režii, informoval členy o aktuálních problémech, nabízel zasvěcené rozbory témat i řešení, organizoval pomoc potřebným a především vybízel k vysoké úrovni jednání jednotlivých členů i spolku jako celku.
Např. 17.4.1921 při přípravě oslav 1. máje na členské schůzi řekl: „Stůjme pevně na započaté práci k dobru vlasti a svého národa, který přes ty ústrky, které se nám činí, přec uzná jednou, že my Orli jsme to byli, kteří svou vlast jsme do důsledku chrabře bránili. Buďme vzornými Orly, ochránci vlasti, kteří plnění svých povinností k Bohu a vlasti chtějí plniti až do krajnosti jak Bůh a vlast nám káže. To moderní češství na kabátě a v ústech nošené daleko zavrhněme a zůstaňme těmi starými Čechy, jak je znal svět. I my čtěme, vzdělávejme se, tančeme však střídmě dle statných našich praotců, které jen víra našich věrozvěstů v tuhých bojích pro vítězství scelila. Nehanběme se za tuto ideu Cyrilo- Metodějskou sjednocenou mezi všemi našimi bratry orly. Lásku bratrskou utužujme, své povinnosti plňme, k čemuž volá , (orelský pozdrav) Zdař Bůh!“.
Dnes, ve světle pozdějších historických faktů, můžeme mnohem ostřeji vidět hloubku jeho slov, která naplnil opravdu do krajnosti, když za heydrichiády během II. světové války byl Němci popraven za to, že pomohl odbojářům.
V zápisu o přípravách veřejného cvičení a průvodu na oslavu 10. výročí založení ivančické orelské jednoty jsou zmiňovány všechny jednoty včetně oslavanské, ořechovské a maršovické s prapory. Lze předpokládat, že i ivančická jednota prapor měla a pamětníci to potvrzují. Při zmínce o svatojakubských poutích jsou zmiňovány prapory dokonce dva, není ale jasné zda to byly prapory ivančické nebo župní. Pamětníci nevědí a v jednatelské knize nic o pořízení praporu zaznamenáno není. Problém lze snad vysvětit používáním praporu Křesťanskosociálního odboru tělovýchovného při ivančickém Všeodborovém spolku Tomáše Procházky, který byl ivančickým předchůdcem Orla. Podle popisů byl prapor používaný ivančickými orly pestrý a bohatě vyšívaný, vedle „krásného modrého“ praporu orelského, který nejspíše vyrobily a věnovaly sestry orlice v čele se sestrou Mikulkovou Leopoldou, která byla vyhlášenou zručnou vyšívačkou. Nevíme ale, kdy se to stalo a není doloženo, že by pokladník jakýkoli obnos za pořízení jistě cenného díla komukoli vyplatil. V pohnutých dobách 50-tých let pak indicie o existenci a možném uschování ivančického orelského praporu(ů)) mizí u příbuzných sestry Mikulkové na Orlíku.
V r. 1922 bylo velkou událostí mohutné vystoupení orlů na orelském sletu v Brně s velkým zastoupením spřátelených organizací z celé Evropy i z Ameriky. Ivančičtí orlové se úspěšně zúčastnili moravských závodů Čsl. Orla v Olomouci 1924 a pak řady dalších i na celostátní úrovni. Vynikali zejména v bězích. V r. 1924 byl ustaven hudební kroužek vedený p. Střechou, od r. 1924 také úzce spolupracovali i na divadelních vystoupeních s Čučicemi, kde se intenzivně organizační práci věnoval br. Veleba. Jejich vystoupení byla i ozdobou jubilejní slavnosti ochotnického spolku Tyl v Zastávce u Brna, setkání divadelníků na Hlíně a župních akademií. Přes obtížné roky hospodářské krize se společným úsilím a s podporou Občanské záložny činnost jednoty úspěšně rozvíjela až do mobilizace v r. 1938, kdy postupně řada cvičitelů i členů byla povolána na vojnu a pak díky událostem II. světové války byla činnost Orla opět přerušena.
Po válce se podařilo obnovit provoz kina, postupně i ostatní sportovní a kulturní aktivity, zdaleka ale už ne v tak velkém rozsahu jako v meziválečném období. V r. 1947 se podařilo uskutečnit letní tábor v Křižanově a ve spolupráci s P. Maxou se řada orlů zapojila do budování skautských oddílů. Nadějný vývoj pak definitivně na více jak 40 let zablokoval nástup komunistického režimu. Majetek Orla byl zabaven a organizace rozpuštěna, někteří z členů byli uvězněni nebo se jim podařilo uprchnout do exilu, jiní přešli do Sokola nebo se svému přesvědčení zpronevěřili a stali se i třeba stranickými kádry.
Opětné zmrtvýchvstání Orla umožnil až pád komunistického režimu v r. 1989. Velké disputace, zda má smysl obnovovat dřívější organizace naštěstí nevedl a nenechal se odradit p. učitel Poul, který přesvědčil ing. Vladimíra Černého a sestru Evu Šnédarovou, aby se ujali obnovy Orla a sám neúnavně obíhal všechny potřebné úřady, až se mu podařilo dosáhnout navrácení orlovny. Prvně se podařilo zorganizovat cvičení rodičů s malými dětmi, kteří chodili cvičit do němčické sokolovny, od r. 1992 pak už do orlovny. Nezištnými brigádami členů bylo postupně venkovní prostranství očištěno od chlívků a harampádí. Po zprovoznění venkovního hřiště se mohl začít hrát fotbal a hledaly se cesty, jak vyřešit problémy s provozem orlovny. První starostí bylo dostat na úroveň sociální zázemí tak, aby orlovnu neuzavřeli hygienici. Pak za pomoci ústředí byla řešena oprava podlahy tělocvičny a nakonec v r. 2000 byla dokončena rekonstrukce s přístavbou podkrovní společenské místnosti a venkovního hřiště s novým bezprašným povrchem. V r. 2007 byly získány dotace na přístavbu tělocvičny, v letech 2008-2010 proběhla z dalších získaných dotací rozsáhlá rekonstrukce tělocvičny (prodloužení, nová podlaha a strop) a stavba nové čtyřdráhové kuželny v prvním patře orlovny.
Postupně se zapojovali další členové tak, že ivančičtí orli byli schopni zajistit pořádání dnů FICEP se soutěžemi pro širokou veřejnost. Po absolvování školení si vytvořili předpoklady pro kompetentní vedení sportovních aktivit i táborů pro děti i pořádání ústředních či župních akcí, zejména v malé kopané, kuželkách a florbalu. Mnohé vznikalo „na koleně“ s minimálními prostředky ale s o to větším zápalem pro věc. Sportovní úspěchy zajistili především kuželkáři a házenkáři, kteří se pod vedením br. Zemka, úspěšně prezentovali opakovaně na mistrovství Orla a házenkáři byli vysláni i jako oficiální reprezentanti celého Orla na mezinárodní mistrovství FICEP, kde obsadili pěkné 3. místo. Pod vedením sestry Konečné několik let pracoval oddíl gymnastek a díky systematické práci br. Karla Jelínka se stále výše probojovává oddíl našich florbalistů. Nejčerstvější vavříny sklízejí členové oddílu stolních tenistů, kteří léta trénovali a hráli v orlovně ještě před r. 1989 a kteří se díky institutu přidruženého členství na orlovnu vrátili.
Orel
Nový prapor jednoty
Péčí sester A. Muzikářové, M. Kaplerové a pí Něničkové byl pořízen nový prapor Jednoty Orel Ivančice a po vybavení mobiliářem se daří pořádat i kulturní akce. Z nich si zaslouží zmínku zejména pořad věnovaný vztahům Ivančic k P. Františku Sušilovi a komponované pořady s texty připravenými br. Jiřím Poulem, či výstavky obrazů Vladimíra Černého st. Realizace se úspěšně zhostili především s. Hana Muchová a br. Tomáš Pavlík, kteří také od počátku jsou dušemi programů pro děti na mikulášských besídkách, jesličkových slavnostech a různých obdobných akcích. Významnou podporu všude, kde je potřeba, zajišťuje rodina Malcherova a technické zázemí spolu s neúnavným starostou br. Františkem Zemkem st. od zednických prací až po obsluhu při společenských akcích zajišťovala sestra Miluše Kratochvílová. Významnou roli při obnově provozu na orlovně sehrál br. Antonín Ambrozek a tak bychom mohli pokračovat stále dále, poněvadž prakticky každý z členů více, či méně, musel přiložit ruku k dílu, aby ivančický Orel vzdor všem potížím a diametrálně odlišnému prostředí, ve kterém se dnes nachází, mohl v roce 2012 důstojně oslavit 100 let od svého založení. Do dnů příštích tedy nám nezbývá než si popřát Orelským pozdravem: Zdař Bůh!